Page 16 - Microsoft Word - voorblad flipbook.doc
P. 16

The Leavin’ Side     Choreografie : JOJO Team (Joke Mozes & John Warnars) Maart 2018
     Soort Dans  : 2 wall line dance
     Niveau   : Intermediate
     Tellen   : 64 - 99 bpm - intro 16 tellen.
                        de
                      ste
                                     de
                           de
     Info    : 4 tellen Tag op einde 1 , 2 en 4 muur, restart in de 3 muur, na tel 40.
     Muziek   : Carlene Carter - The leavin’ side.
     Website     : www.flyingbirdscountrydancers.com / www.linedancerjohn.nl
     Email      : jbcmozes@home.nl / johnwarnars@gmail.com / info@linedancerjohn.nl

     Right Shuffle Fwd, Left Mambo Step,          Step Fwd, ½ Pivot Turn Left, Right Shuffle Fwd,
     Full Turn Right, Right Coaster Step;         Step Fwd, ¼ Pivot Turn Right, Left Shuffle Fwd;
     1   RV  stap naar voor              1   RV  stap naar voor
     &   LV  sluit naast RV              2   LV+RV maak een ½ draai linksom [12]
     2   RV  stap naar voor              3   RV  stap naar voor
     3   LV  rock naar voor              &   LV  sluit naast RV
     &   RV  gewicht terug               4   RV  stap naar voor
     4   LV  stap naar achter             5   LV  stap naar voor
     5   RV  ½ draai rechtsom [6], stap naar voor   6   RV+LV maak een ¼ draai rechtsom [3]
     6   LV  ½ draai rechtsom [12], stap naar achter  7   LV  stap naar voor
     7   RV  stap naar achter             &   RV  sluit naast LV
     &   LV  sluit naast RV              8   LV  stap naar voor
                                              de
     8   RV  stap naar voor                    *** Restart in de 3 muur ***

     Walk, Walk, Rock Fwd, Recover, ¼ Left Side Step,   Charleston Steps, Mambo Step ½ Right, Left Shuffle Fwd;
     Mambo Step ½ Right, Left Shuffle Fwd;         1   RV  tik met teen voor
     1   LV  stap naar voor              2   RV  stap naar achter
     2   RV  stap naar voor              3   LV  tik met teen achter
     3   LV  rock naar voor              4   LV  stap naar voor
     &   RV  gewicht terug               5   RV  rock naar voor
     4   LV  ¼ draai linksom [9], stap naar voor    &   LV  gewicht terug
     5   RV  rock naar voor              6   RV  ½ draai rechtsom [9], stap naar voor
     &   LV  gewicht terug               7   LV  stap naar voor
     6   RV  ½ draai rechtsom [3], stap naar voor   &   RV  sluit naast LV
     7   LV  stap naar voor              8   LV  stap naar voor
     &   RV  sluit naast LV               Side Rock, Recover, Cross Shuffle, ¼ Right Step Back,
     8   LV  stap naar voor
                                Right Side Step, Left Shuffle Fwd;
     Across Step, Step Back, ¼ Right Side Step,      1   RV  rock rechts opzij
     Step Fwd with Hip Bumps L/R/L,            2   LV  gewicht terug
     Step Fwd with Hipbumps R/L/R, Mambo Step;       3   RV  stap gekruist over LV
     1   RV  stap gekruist over LV           &   LV  stap iets links opzij
     &   LV  stap naar achter             4   RV  stap gekruist over LV
     2   RV  ¼ draai rechtsom [6], stap rechts opzij  5   LV  ¼ draai rechtsom [12], stap naar achter
     3   LV  stap voor en heupen links         6   RV  stap rechts opzij
     &      heupen rechts               7   LV  stap naar voor
     4      heupen links               &   RV  sluit naast LV
     5   RV  stap naar voor en heupen rechts      8   LV  stap naar voor
     &      heupen links                Walk, Walk, Shuffle Fwd, Mambo Step ½ Left, Walk, Walk;
     6      heupen rechts               1   RV  stap naar voor
     7   LV  rock naar voor
     &   RV  gewicht terug               2   LV  stap naar voor
                                   RV
                                3
                                      stap naar voor
     8   LV  stap naar achter
                                &   LV  sluit naast RV
     Full Rumba Box (back/front), Heel Tap Fwd,      4   RV  stap naar voor
     Touch Left Out, Left Coaster Step;          5   LV  rock naar voor
     1   RV  stap rechts opzij             &   RV  gewicht terug
     &   LV  sluit naast RV              6   LV  ½ draai linksom [6], stap naar voor
     2   RV  stap naar achter             7   RV  stap naar voor
     3   LV  stap links opzij             8   LV  stap naar voor
     &   RV  sluit naast LV               Tag op einde 1 , 2 en 4 muur;
                                           de
                                       ste
                                        de
     4   LV  stap naar voor              1   RV  tik met teen voor
     5   RV  tik met hak voor             2   RV  stap naar achter
     &   RV  sluit naast LV              3   LV  tik met teen achter
     6   LV  tik met teen links opzij         4   LV  stap naar voor
     7   LV  stap naar achter
                                                   de
                                       de
     &   RV  sluit naast LV              Restart in de 3  muur na tel 40 (tel 8 van 5 blok)
     8   LV  stap naar voor                       de        ste
                                Finish dans; in de 6 muur, op tel 7&8, 1 blok, ¼ R Chassé.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20